Volver | Imprimir | Enviar a..

Senpai Kunio Kobayashi está en el staff

Actual estructura de JKA del Japón e Internacional

¡Esto sí que es organización!

 

La Organización de la Japan Karate Association es la única entidad independiente de karate legalmente y oficialmente reconocida por el gobierno japonés como una asociación de miembros(Shadan Hojin ) para promover el karate. Hay solo una entidad más autorizada bajo el “paraguas” de la JKA: The JKA World Federatio(JKA/WF). Ninguna otra organización comparte este estatus. Además, la JKA no depende ni está subordinada a ningún otro grupo, organización o entidad. Sin embargo, hay instancias en la cual la JKA coopera por propia voluntad con otras organizaciones en una posición igualitaria.

 

Para la mayoría, la JKA se centraliza y organiza en Tokyo en los “cuarteles” Tokyo JKA HQ, aunque también los hay en algunas áreas como cuarteles nacionales y regionales alrededor del mundo.

 

La estructura básica del Comité Ejecutivo se muestra a continuación..

 

JKA Organization

Chairman Nakahara Nobuyuki

Vice-Chairman Hyogo Minoru

Chief Instructor Sugiura Motokuni

Senior Advisor Nakasone Yasuhiro (Former Prime Minister of Japan)

Advisor Kokubun Masaaki (Former Managing Director of Japan Society for the Promotion of Arts and Culture; former Undersecretary of Ministry of Education).

Counsellors Matsui Nobukatsu, Kon Matsuo, Sato Yuji, Iizuka Tsutomu

Executive Director Ueki Masaaki

Managing Director Tanaka Masahiko

Standing Director Osaka Yoshiharu

Board of Directors Hoshino Muneo, Otsu Naonosuke, Kawasaki Isao, Nishino Shuhei, Nakayama Hiroshige, Mori Toshihiro, Tsuyama Katsuhiro, Iida Norihiko, Oishi Takeshi, Mizobe Tetsuo, Yokouchi Takehisa, Sakai Ryusuke, Yano Kenji

Auditors Miyake Hiroshi, Azuma Teruo

Standing Committee Ueki Masaaki, Tanaka Masahiko, Oishi Takeshi, Iida Norihiko, Mori Toshihiro, Otsu Naonosuke, Osaka Yoshiharu

General Manager of Technical Division Ueki Masaaki

Vice General Manager of Technical Division Tanaka Masahiko Deputy Manager of Technical Division Osaka Yoshiharu

Secretaria Ishida Hideo; Hirayama Yuko, Iwasawa Mayumi, Aragaki Misako

General Manager of PR Division Imura Takenori; Naka Tatsuya, Okuma Koichiro

General Manager of Qualifications Division Kurasako Kenro; Izumiya Seizo, Hanzaki Yasuo, Taniyama Takuya

General Manager of Guidance Division Kawawada Minoru; Kobayashi Kunio

General Manager of Planning Division Ogura Yasunori; Shiina Katsunori

General Manager of Gen. Affairs Division Imamura Tomio; Takahashi Satoshi, Ogata Koji

Trainees Nemoto Keisuke, Iizuka Nobutoshi, Nakayama Takeo, Okuie Satomi, Kurihara Kazuaki, Shimizu Ryosuke

 

Instructors Committee

(Shihankai) • Sugiura Motokuni

• Sato Yuji

• Takahashi Anki

• Sasai Hiroshi

• Otsuka Naonosuke

• Iwabuchi Hiroshi

• Ueki Masaaki

• Kashimoto Kazuyoshi

• Hashiguchi Shinobu

• Sakai Ryusuke

• Tanaka Masahiko

• Oishi Takeshi

• Hyogo Minoru

• Iida Norihiko

• Osaka Yoshiharu

• Tsuyama Katsunori

• Takahashi Shunsuke

• Kawasaki Isao

• Tsushima Toshio

• Kano Masahiko

• Tsuyama Katsuhiro

• Kobayashi Noboru

• Kawasumi Haruo

• Ogata Kuniomi

• Sakuraba Minoru

• Katagishi Yasuo

• Inanobe Akira

• Shiota Kiyoshi

• Fujita Yoshihiro

• Sasaki Shoichi

• Nakayama Hiroshige

• Mori Toshihiro

• Ohama Seiichi

• Noda Yasuhiko

• Nishino Shuhei

• Kumagaya Shozo

• Nemoto Isao

• Kanai Seikon

• Takahashi Kazuo

• Imura Takenori

• Kurasako Kenro

• Kawawada Minoru

• Sawada Tadao

• Yano Kenji

• Mera Junichi

• Orime Tetsuya

• Koide Masao

• Sasamoto Juro

• Mizuno Masanori

• Shirai Kyoji

• Okazaki Teruyuki (USA)

• Mori Masataka (USA)

• Mikami Takayuki (USA)

• Yaguchi Yutaka (USA)

• Kisaka Katsuya (USA)

• Ochi Hideo (GER)

• Takashina Shigeru (USA),

• Koyama Shotaro (USA)

• Okamoto Hideki (EGY)

• Stan Schmidt (RSA)

Instructors Committee Technical Advisor

Nishiyama Hidetaka (USA)

 

Technical Committee:

Sugiura Motokuni

Ueki Masaaki

Tanaka Masahiko

Oishi Takeshi

Iida Norihiko

Osaka Yoshiharu

Takahashi Shunsuke

Mori Masataka

 

International Board of Directors

Chairman Nakahara Nobuyuki

Chief Instructor Sugiura Motokuni

Vice-Chairman Okazaki Teruyuki (Pan-America Region)

Standing Directors Mori Masataka (Pan-America Region), Ueki Masaaki (Asia-Pacific Region), Tanaka Masahiko (Asia-Pacific Region)

Directors Ochi Hideo (Europe Region), Jorgen Bura (Europe Region), Stan Schmidt (Asia, Mid-East/Africa Region), Okamoto Hideki (Asia, Mid-East/Africa Region), Oishi Takeshi (Instructors Committee), Iida Norihiko (Instructors Committee), Kano Masahiko (Instructors Committee), Hyogo Minoru (Instructors Committee), Osaka Yoshiharu (Instructors Committee), Otsu Naonosuke (Instructors Committee), Mori Toshihiro (Instructors Committee)

 

Instructor Training Graduates. The following is a list of people who have completed the JKA’s special instructor training program. Please note that some of these individuals are no longer members of the JKA.

 

Name Grad Current Position

Mikami Takayuki 1957 USA

Takaura Eiji 1957

Tsushima Toshio 1958

Yaguchi Yutaka 1958

Ouchi Kyo 1959

Sato Masaki 1959

* Saito Shigeru 1959

Inaba Mitsue 1960

Kano Masahiko 1960

Watanabe Gunji 1960

* Ogata Kyoji 1960

Kisaka Katsuharu 1961 USA

Nakaya Ken 1961

Ogawa Eiko 1961

Ueki Masaaki 1961 HQ Full-Time Instructor

* Enoeda Keinosuke 1961

* Miyazaki Satoshi 1961

* Mori Osamu 1961

* Takahashi Yoshimasa 1961

* Majima Kenshiro 1962

Sakai Ryusuke 1962

Jitsuhara Shoji 1963

Ochi Hideo 1963 Germany

Takahashi Yasuoki 1963

* Itaya Michihisa 1963

Oishi Takeshi 1965

* Tabata Yukichi 1965

Takashina Shigeru 1966 USA

Higashi Kunio 1967

Iida Norihiko 1967

Okamoto Hideki 1967 Egypt

Takahashi Shunsuke 1967

Yano Kenji 1967

Baba Isamu 1970

Horie Teruo 1971

Nishino Shuhei 1971

* Hayakawa Norimasa 1971

Kanegae Kenji 1972

Osaka Yoshiharu 1972 HQ Full-Time Instructor

Sasaki Yoshitaka 1972

Sato Teruo 1974

Mori Toshihiro 1975

Imura Takenori 1977 HQ Full-Time Instructor

Kurasako Kenro 1977 HQ Full-Time Instructor

Kawawada Minoru 1978 HQ Full-Time Instructor

Komaki Masaki 1978

Omura Fujikiyo 1978 Thailand

Fukami Akira 1979

Kaneko Taneaki 1979

Sakata Masashi 1979

Abe Miwako 1980

Tsuchii Takayuki 1980

Yamamoto Hideo 1980

Ogura Yasunori 1982 HQ Full-Time Instructor

Imamura Tomio 1983 HQ Full-Time Instructor

Kashiwagi Nobuyuki 1984

Koike Tsuyoshi 1984

Yokomichi Masaaki 1984

Izumiya Seizo 1986 HQ Full-Time Instructor

Shiina Katsutoshi 1986 HQ Full-Time Instructor

Hanzaki Yasuo 1987 HQ Full-Time Instructor

Nakamura Yoko 1987

Naka Tatsuya 1989 HQ Full-Time Instructor

Noda Kenichi 1990

Taniyama Takuya 1990 HQ Full-Time Instructor

* Imai Hiromitsu 1991

Takahashi Satoshi 1992 HQ Full-Time Instructor

Kobayashi Kunio 1993 HQ Full-Time Instructor

Ogata Koji 1994 HQ Full-Time Instructor

Walter Crockford 1996

Ikenaga Atsushi 1996

Hirayama Yuko 1998 HQ Secretariat

Okuma Koichiro 1998 HQ Full-Time Instructor

Iwasawa Mayumi 1998 HQ Secretariat

Aragaki Misako 2003 HQ Secretariat

Ubukata Koji 2003

Yamada Satomi 2004

An asterisk (*) denotes individuals who have passed away

Independent Nishiyama Hidetaka (ITKF)

 

The following individuals no longer have any affiliation with the JKA:

Expelled (Expulsados)

Name Former Instructor Former Member

Abe Keigo

 

Aramoto Nobuyuki

 

Asai Tetsuhiko (*)

 

Inaba Tsuneyuki

 

Isaka Akito

 

Ishimine Minoru

 

Kagawa Masao

 

Kagawa Masayoshi

 

Kanayama Kyosho

 

Mizuno Yoshihisa

 

Naito Takashi

 

Shin Naomitsu

 

Tamon Penpa

 

Tanaka Chougo

 

Yahara Mikio

 

Yamaguchi Toru

 

 

 

Quit (abandonaron)

Name Former Instructor Former Member

Kanazawa Hirokazu

 

Kase Yasuharu

 

Kasuya Hitoshi

 

Katsumata (Suzuki) Yutaka

 

Kawazoe Masao

 

Shirai Hiroshi

 

Tatetsu Meicho

 

Asano Shiro

 

Kato Sadashige

Volver | Imprimir | Enviar a..